Huishoudelijk reglement

Artikel 1 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
LEDEN 
 
Artikel 2 
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het eind van het verenigingsjaar, met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken en in schriftelijke vorm. 
 
Artikel 3 
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 
Artikel 4 
Alle leden (met uitzondering van de ereleden en jeugdleden) zijn verplicht ten minste 8 uren per jaar aan EHBO dienst te voldoen bij een evenement. Indien - bij voldoende aanbod - niet aan deze verplichting wordt voldaan, beslist het bestuur over een eventuele schorsing en/of ontzetting uit het lidmaatschap. 
Schorsing en/of ontzetting geschiedt door het bestuur. 
 
CONTRIBUTIE 
 
Artikel 5 
1. De door de leden en jeugdleden verschuldigde contributie wordt door de jaarvergadering telkenmale vastgesteld voor het eerstvolgende verenigingsjaar. 
2. Deze moet voldaan worden voor 1 december voorafgaand aan het komende verenigingsjaar op de volgende wijze: 
a. Door een automatische bankmachtiging. 
b. Door storting op de bankrekening van de vereniging. 
c. Door kontante betaling aan de penningmeester tegen afgifte van een kwitantie. 
3. Tijdens een eventuele periode van schorsing is men normaal contributie verschuldigd. 
 
OEFENAVONDEN 
 
Artikel 6 
1. Het aantal per jaar te volgen oefenlessen voor het geldig houden van het eenheids-diploma met de daarbij behorende extra aanvullingen wordt vast gesteld door het Oranje Kruis en het bestuur van de vereniging. 
2. Het gevolgd hebben van de oefenlessen wordt vastgesteld middels het tekenen van de presentielijst. 
a. Zij die de oefenlessen niet bij de eigen vereniging (kunnen) volgen, kunnen deze lessen ook volgen bij een andere vereniging of bedrijf. 
b. Deze kunnen dan bij geschreven worden bij de eigen vereniging mits men een getekende verklaring overlegt van de docent die de les gegeven heeft, en deze inlevert bij het secretariaat van de eigen vereniging. 
c. Bij het niet (kunnen) volgen van het aantal verplicht gestelde oefenavonden per jaar kan er een competentie test moeten worden afgelegd in overleg met het bestuur en docent. 
d. Ereleden hebben niet de verplichting om de oefenlessen te volgen. 
3. Door het bestuur wordt jaarlijks vastgesteld: 
a. het programma van de oefenavonden (in overleg met het instructieteam). 
 
CURSUS 
 
Artikel 7 
1. De cursussen en examens zowel voor de jeugd eerste hulp, als het eenheids-diploma worden gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. 
2. Door het bestuur wordt jaarlijks vastgesteld: 
a. welke cursussen zullen worden georganiseerd (in overleg met het instructieteam). 
b. het bedrag dat door de deelnemers aan de verschillende cursussen moet worden voldaan. 
3. De voor de cursus vastgestelde bijdrage wordt door elke cursist voorafgaande aan de cursus betaald aan de vereniging; hierbij is in begrepen het lesboek, examen en diploma. 
4. Cursussen kunnen onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de vereniging. Het bestuur beslist over de voorwaarden en de hoogte van de vergoeding. 
 
PERIODIEKE AFTREDING BESTUUR 
 
Artikel 8 
1. Elk jaar treedt 1/3 van het aantal van de bestuursleden af, volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden. 
2. Hierbij moet ervoor gezorgd worden dat van het dagelijkse bestuur slechts een lid tegelijk aftreedt. 
3. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar, tenzij anders vermeld. 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 9 
1. De vereniging komt tenminste eenmaal per jaar en wel binnen 4 maanden na afloop van het verenigingsjaar bijeen voor het houden van de algemene jaar vergadering. 
2. De vereniging vergadert bovendien zo vaak als het bestuur dat nodig acht, dan wel wanneer tenminste 10 procent van het aantal stemgerechtigde leden dit verlangt. 
Een zodanig verlangen dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. 
Aan dit verlangen moet door het bestuur binnen de termijn van 14 dagen gevolg worden gegeven, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering kunnen overgaan binnen de termijn van 4 weken. 
3. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de algemene vergadering en 
hebben daar ieder een stem. Jeugdleden hebben geen stemrecht. 
4. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin de schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarin het woord te voeren. 
5. In de algemene vergadering wordt ondermeer: 
a. door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar. 
b. door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar. 
c. voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur. 
d. een kascontrolecommissie van ten minste twee personen, leden van de vereniging, benoemd, welke in de eerstvolgende jaarvergadering verslag uitbrengt over de dan aan de orde zijnde rekening en verantwoording. 
 
KASCOMMISSIE 
 
Artikel 10 
1. De kascontrolecommissie bestaat bij voorkeur uit: 
a. drie leden en een reserve lid. 
b. ​benoeming geschiedt de door de algemene vergadering uit de leden die zich hiervoor hebben aangemeld. 
c. elk jaar treedt een der leden af en wel degene die het langst deel uitgemaakt heeft van de kascommissie. 
d. ​zijn plaats wordt ingenomen door het reserve lid, terwijl door de algemene vergadering een nieuw reserve lid wordt benoemd. 
 
STEMMEN / WIJZE VAN STEMMEN 
 
Artikel 11 
1. Een kandidaat is gekozen als die de meerderheid der stemmen verkrijgt. 
a. schriftelijke stemming geschiedt door middel van uiterlijk gelijke briefjes. 
b. mondeling stemmen geschiedt door hand op steken (dit geldt niet bij stemmen over personen). 
c. de telling van de stemmen geschiedt door een telcommissie, bestaande uit twee leden, waarvoor vrijwilligers uit de vergadering gevraagd worden. 
d. staken de stemmen dan wordt bij zaken geacht het voorstel te zijn verworpen. 
e. staken de stemmen bij personen dan beslist het lot. 
2. Jeugdleden hebben geen stemrecht. 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 12 
1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering. 
2. De oproeping voor een algemene vergadering waarin statutenwijziging wordt voorgesteld, dient een maand voorafgaande aan de vergadering aan de leden worden medegedeeld. 
3. In deze oproeping moeten de voorgestelde wijzigingen worden opgenomen. 
4. Een besluit tot wijziging der statuten moet worden genomen met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. 
 
Artikel 13 
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen genomen worden door de algemene vergadering. 
2. De oproeping voor de algemene vergadering, waarin wordt voorgesteld tot ontbinding van de vereniging over te gaan dient een maand voorafgaande aan de vergadering datum, schriftelijk aan de leden te worden mede gedeeld. 
3. Voor een besluit tot ontbinding is een meerderheid van tenminste 4/5 van de geldig uitgebrachte stemmen vereist, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is. 
4. Bij ontbinding worden de wettelijke bepalingen in acht genomen. 
5. Het eventueel batig saldo zal worden aangewend volgens, een door de algemene vergadering vast te stellen wijze. 
 
Artikel 14 
1. In gevallen waarin de statuten en of huishoudelijk reglement niet voorzien, of bij geschillen omtrent de uitleg van de daarin voorkomende bepalingen, beslist het bestuur van de vereniging.